DOFINANSOWANIE

Zmiany rozliczenia Prosumentów od 1 kwietnia 2022 r.

Warszawa, grudzień 2021 r.

Polska jest jednym z europejskich liderów rozwoju OZE, a w szczególności fotowoltaiki.  To efekt świadomych działań rządu, których celem jest transformacja energetyczna kraju, prowadzona z wykorzystaniem nisko- i zeroemisyjnych technologii. Równie ważny  jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i całej gospodarki, a także wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju przez zapewnienie stabilnych dostaw energii  do odbiorców końcowych po akceptowalnych cenach. 

Tempo powstawania nowych instalacji OZE w Polsce, w szczególności instalacji  prosumenckich, jest bardzo dynamiczne dzięki zaprogramowaniu i realizacji  dedykowanych programów wsparcia i spadającym cenom technologii. W zaledwie 5 lat  moc instalacji OZE w Polsce wzrosła blisko dwukrotnie. Na koniec września 2021 r.  wynosiła ona ponad 15 200 MW. To trzykrotnie więcej niż moc zainstalowana Elektrowni  Bełchatów, czyli największej elektrowni w Europie, która odpowiada za produkcję ok.  20% energii elektrycznej w Polsce. Najbardziej dynamicznie rozwijającą się technologią  OZE jest fotowoltaika. Od grudnia 2015 r. do września 2021 r. moc zainstalowana  fotowoltaiki wzrosła blisko 60-krotnie ze 108 MW do 6 304,2 MW. 

Rynek fotowoltaiki rozwijała się dotąd w dwóch podstawowych obszarach, energetyka  wielkoskalowa oparta o system akcyjny OZE oraz energetyka rozproszona  i prosumencka – oparta na zaangażowaniu finansowym inwestorów indywidualnych, wspieranych dotacjami z programów priorytetowych, takich jak: Mój Prąd, Czyste  Powietrze i AgroEnergia. Obywatele coraz chętniej inwestują we własne mikroźródła OZE, aby wykorzystywać wytworzoną energię na własne potrzeby i jednocześnie  oddolnie budują zeroemisyjny system energetyczny. Takich osób w Polsce jest dziś ponad 700 tys. wobec zaledwie 4 tys. na koniec 2015 r.  

Tak dynamiczny rozwój OZE przynosi wiele korzyści, ale także i szereg wyzwań  związanych z koniecznością budowy nowego rynku energii elektrycznej oraz  dostosowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do dynamicznie rozwijającej  się gospodarki, a co za tym idzie, znacznego zwiększenia zapotrzebowania na energię  elektryczną i budowy nowych mocy wytwórczych w energetyce zawodowej. Operatorzy  Systemów Dystrybucyjnych (OSD) od wielu lat realizują działania inwestycyjne  na rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznych, których celem jest  umożliwienie przyłączenia się jak największej ilości mikroinstalacji prosumenckich  do sieci dystrybucyjnej.  

  Aby zapewnić dalszy stabilny rozwój energetyki obywatelskiej w długiej perspektywie  czasu, konieczne jest wprowadzenie zmian w dotychczasowym systemie rozliczeń  prosumentów. Jest to następny, konieczny krok w kierunku transformacji rynku energii  elektrycznej w Polsce. Pozwoli to na większą integrację odnawialnych źródeł energii z krajowym systemem elektroenergetycznym. 

Dlaczego są wprowadzane zmiany? 

1. Aby spełnić wymagania związane z implementacją prawa UE  

Wprowadzenie zmian w systemie rozliczeń prosumentów ma na celu wdrożenie  przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca  2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz  zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE, do czego zobligowane są państwa członkowskie  UE, w celu m.in. zapewnienia odbiorcom końcowym możliwości bezpośredniego  uczestnictwa w rynku energii oraz czerpania korzyści ze sprzedaży nadwyżek  wyprodukowanej energii elektrycznej. Dotyczy to w szczególności dostosowania zużycia  energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe. Oparcie rozliczeń prosumenckich o system  wartościowego rozliczania wyprodukowanych nadwyżek energii (tzw. net-billing) nie  skonsumowanej w miejscu jej wytworzenia, wg cen giełdowych, najpierw po średniej  cenie z miesiąca poprzedniego, a od połowy 2024 r. po cenie godzinowej zgodnej  z obowiązującą taryfą dynamiczną, zapewni prosumentom świadomy udział  w procesach zachodzących na rynku energii.  

Państwa członkowskie UE są zobowiązane do zapewnienia odbiorcom aktywnym energii  elektrycznej, w tym prosumentom, możliwości sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej  we własnym zakresie. Konieczne jest również wprowadzenie obowiązku ponoszenia  przez prosumentów opłat sieciowych odzwierciedlających rzeczywiste koszty przesyłu  energii oraz osobnego rozliczenia w zakresie energii wprowadzanej i pobieranej z sieci elektroenergetycznej.  

Przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2018 r.  w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa RED II)  już teraz nakładają obowiązek wdrożenia rozwiązań umożliwiających prosumentom  otrzymywanie wynagrodzenia za sprzedaż wytworzonej nadwyżki energii elektrycznej,  które będzie odzwierciedleniem jej wartości rynkowej. 

Obecny system rozliczeń prosumentów, oparty na opustach, nie zapewnia zgodności  z przepisami ww. dyrektyw. 

2. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej 

Konieczność zintegrowania rosnącej liczby mikroinstalacji prosumenckich z systemem  elektroenergetycznym jest jednym z wyzwań kolejnego etapu transformacji energetyki.  Krajowy system elektroenergetyczny jest sukcesywnie modernizowany  i rozbudowywany, jednak to długotrwały proces. Jednocześnie model opustów  wprowadził błędne przekonanie u prosumentów, że sieci elektroenergetyczne  są powszechnie dostępnym, niemalże darmowym, magazynem energii. 

System elektroenergetyczny jest utrzymywany w stałej gotowości zapewnienia bilansowania mocy wytwórczych z zapotrzebowaniem odbiorców na energię  elektryczną. Sprawny i dobrze zarządzany system elektroenergetyczny zapewnia  bieżące wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii elektrycznej do odbiorców  końcowych. Sieć elektroenergetyczna nie może być traktowana jako magazyn energii. 

Brak podjęcia działań odciążających sieć elektroenergetyczną będzie oznaczać,  w przypadku wysokiej generacji energii elektrycznej przez instalacje PV oraz niskiego  zapotrzebowania w tym czasie na energię, pojawienie się lokalnych problemów w sieci  dystrybucyjnej w postaci przeciążeń krytycznych. 

Dynamicznie rosnąca liczba prosumentów w obecnym mechanizmie opustów, w przyszłości utrudni także możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  kolejnych prosumentów. Pozostawanie w tym modelu rozliczeń prosumentów wpłynie  negatywnie także na sytuację obecnych prosumentów, gdyż ze względu na obciążenia  sieci, ich instalacje będą podlegały automatycznym wyłączeniom. 

3. Aby otworzyć rynek prosumencki na nowe modele biznesowe 

Wprowadzany nowy system rozliczeń prosumentów stwarza okazję do wdrożenia  na rynku energii nowych modeli biznesowych, uwzględniających m.in. odkup energii  od prosumentów po cenie bieżącej oraz magazynowanie energii. Na rynku pojawią się nowe podmioty, takie jak agregatorzy, które będą oferować usługi nie tylko  magazynowania, ale także obrotu energią w czasie rzeczywistym. Prosumenci zyskają  większą swobodę zawierania umów i wyboru konkurencyjnej oferty na sprzedaż  nadwyżek energii, w tym za pośrednictwem agregatorów, którzy będą działać w imieniu  większej grupy odbiorców. Pojawienie się agregatorów i magazynów energii zwiększy elastyczność systemu elektroenergetycznego i jednocześnie pozwoli na dalszy przyrost  instalacji prosumenckich w Polsce, umożliwiając tym samym zwiększanie udziału OZE  w krajowym miksie energetycznym. 

  4. Oszczędności inwestycyjne 

Zmiana systemu rozliczeń wpłynie na zachowania inwestycyjne przyszłych  prosumentów w zakresie odstąpienia od planowanego przewymiarowania instalacji,  przyczyniając się tym samym do skrócenia okresu zwrotu inwestycji. Na wzrost  rentowności mikroinstalacji PV mają także wpływ finansowe programy wsparcia tego  sektora, takie jak „Mój Prąd”, „Czyste Powietrze”, „Agroenergia”, a także możliwość  skorzystania z odliczenia od podstawy opodatkowania ulgi termomodernizacyjnej,  w ramach której można odpisać od dochodu wydatki na instalację fotowoltaiczną.  

Zmiana systemu rozliczeń prosumentów 

System rozliczeń prosumentów  

obowiązujący do dnia 31 marca 2022 r. 

1. Podstawowa charakterystyka systemu rozliczeń do dnia 31 marca 2022 r.  Prosument: 

• korzysta z systemu opustów 1:0,7 / 1:0,8 – rozliczenie ilościowe  wyprodukowanej energii; 

• nie ponosi kosztów opłaty dystrybucyjnej zmiennej; 

• korzysta z rozliczeń w systemie opustów przez 15 lat; 

• może rozliczać nadwyżkę energii przez 12 miesięcy; 

• może dobrowolnie podjąć decyzję o przejściu ma rozliczenie w systemie net-billingu. 

2. Na czym polega system opustów  

System rozliczeń prosumentów z wykorzystaniem mechanizmu opustów opiera się na bezgotówkowym rozliczeniu nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej  w mikroinstalacji PV i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej oraz energii  pobranej przez prosumenta (art. 4 ust. 1 ustawy o OZE). Rozliczenie energii zależne jest  od mocy instalacji i odbywa się w proporcji:  1:0,8 w przypadku mikroinstalacji prosumenta nie większej niż 10 kWp, 1:0,7 w przypadku mikroinstalacji prosumenta większej niż 10 kWp. 

3. Prosumenci, którzy do dnia 31 marca 2022 r. złożą wniosek do Operatora Sieci  Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w  systemie rozliczeń opartym na mechanizmie opustów. 

System rozliczeń prosumentów obowiązujący  

od dnia 1 kwietnia 2022 r. 

1. Podstawowa charakterystyka systemu rozliczeń od dnia 1 kwietnia 2022 r.  Prosument będzie: 

• rozliczany w systemie net-billingu – rozliczanie wartościowe nadwyżek  energii; 

• ponosił koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej; 

• korzystał z rozliczeń w systemie net-bilingu przez 15 lat; 

• mógł rozliczać wartość nadwyżki wyprodukowanej energii przez 12 miesięcy; • zwolniony z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy  i VAT. 

2. Na czym polega system net-billingu (korzyści i zasady funkcjonowania) 

• Prosument jest aktywnym uczestnikiem rynku energii. 

• System net-billingu stwarza zachętę dla prosumentów energii odnawialnej  do zwiększania autokonsumpcji wytwarzanej energii elektrycznej i dopasowania rozmiaru instalacji adekwatnie do zapotrzebowania na energię  elektryczną. 

• Prosument zyskuje większą świadomość zasad rynku energii i motywację  do zarządzania energią elektryczną w gospodarstwie domowym oraz jej  magazynowania (kształtowanie charakterystyki zużycia energii elektrycznej). 

• Prosument, będący aktywnym uczestnikiem rynku, będzie dążył  do wprowadzenia energii elektrycznej do sieci wtedy, gdy ceny są wysokie,  a poboru energii z sieci, gdy ceny są niskie. 

• Prosument ma gwarancję rynkowego sposobu rozliczania nadwyżek energii  elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej. 

• Ograniczenie wzrostu kosztów dostaw energii elektrycznej dla odbiorców. • System net-bliingu przyczynia się do zwiększenia elastyczności krajowego  systemu elektroenergetycznego i efektywności energetycznej. 

• Systemu net-billingu jest zgodny z regulacjami (dyrektywami) UE. Oparcie rozliczeń prosumentów o system net-billingu jest popierane przez ośrodki  i organizacje międzynarodowe m.in. przez Międzynarodową Agencję Energii  Odnawialnej (IRENA). W jednym ze swoich opracowań na temat innowacyjnych  rozwiązań dla odnawialnych źródeł energii IRENA wskazuje system net-billingu jako  jedno z rozwiązań kluczowych dla rozwoju rynku energii w systemach  elektroenergetycznych opartych na OZE. 

Przykłady funkcjonowania systemu net-billingu w innych krajach: 

System net-billingu funkcjonuje we Włoszech, Portugalii, Meksyku, Indonezji oraz USA.  We Włoszech w systemie net-billingu rozliczana jest wartość nadwyżki energii  elektrycznej wprowadzonej do sieci w cenie hurtowej, która może być później  wykorzystana jako kredyt na kolejne okresy konsumpcji lub zwrócona konsumentowi. 

W Portugalii w systemie net-billingu nadwyżki energii są rozliczane przyjmując 90% wartości średniej ceny energii elektrycznej spot na Iberyjskim Rynku Energii  Elektrycznej. Natomiast pozostałe 10% wartości przeznaczane jest na pokrycie  kosztów integracji z siecią elektroenergetyczną. 

3. Jak będzie funkcjonował system net-billingu 

System net-billingu zakłada odrębne rozliczenie wartości (nie ilości) energii  elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii elektrycznej  pobranej z sieci elektroenergetycznej, w oparciu o wartość energii ustaloną wg ceny  giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).  

Autokonsumpcja 

• Wykorzystanie energii produkowanej na bieżąco 

• Energia będąca  przedmiotem  autokonsumpcji nie podlega podatkom, opłatom i innym kosztom 

Energia wyprodukowana  przez prosumenta i  wprowadzana do sieci

• Wynagrodzenie za każdą kWh energii wprowadzoną  do sieci 

• Wartość energii wyceniana  na bazie rynkowej ceny  energii 

• Wartość energii jest  depozytem prosumenta  dopisywanym na konto  prosumenta 

• Energia kupiona od sprzedawcy i pobierana z sieci 

• Koszt za kWh zgodnie z taryfą sprzedawcy 

• Opłaty dystrybucyjne zmienne wyliczane dla  wolumenu energii  pobieranego z sieci 

• Koszt energii pobieranej z sieci może być pokrywany  ze środków zgromadzonych na koncie prosumenta 

Zasady funkcjonowania = konto prosumenta + depozyt prosumenta + zwrot  nadpłaty 

• Konto prosumenta 

Konto prosumenta to indywidualne konto, na którym rozliczane są nadwyżki energii wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci w systemie wartościowym,  w oparciu o ewidencję ilości energii i wartości energii elektrycznej. 

• Depozyt prosumencki 

Depozyt prosumencki odpowiada wartości środków zgromadzonych przez prosumenta za wprowadzoną do sieci elektroenergetycznej energię elektryczną,  przeznaczoną na rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii  elektrycznej od sprzedawcy prowadzącego konto prosumenta. Kwota środków  stanowiąca depozyt prosumencki może być rozliczana na koncie prosumenckim  przez 12 miesięcy od dnia przypisania jej jako depozyt prosumencki na koncie  prosumenta. 

• Nadpłata za wyprodukowaną przez prosumenta energię elektryczną Wysokość ewentualnej nadpłaty (niewykorzystanej w okresie 12 miesięcy), zwracanej przez sprzedawcę, nie może przekroczyć 20% (dwudziestu procent) wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym,  którego dotyczy zwrot nadpłaty. Takie rozwiązanie umożliwi zwolnienie  przychodów z tej nadpłaty z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych.  Zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej, większy poziom dochodów  musiałby być objęty procedurą notyfikacji pomocy publicznej. 

4. Etapy wprowadzania w Polsce systemu net-billingu 

 01.04.2022 – 30.06.2022 Przejściowy system opustów 

• System opustów będzie stosowany do rozliczeń prosumentów, wchodzących  na rynek od dnia 1 kwietnia 2022 r. w okresie przejściowym od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. 

• Na koniec 3-miesięcznego okresu przejściowego, nadwyżki energii zostaną  rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca 2022 roku, a prosumenci automatycznie przejdą do systemu net-billingu.  01.07.2022 – 30.06.2024 Net-billing w oparciu o ceny miesięczne 

• W okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. nadwyżki energii będą rozliczane wg średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego  miesiąca kalendarzowego. 

• Wprowadzenie okresu dostosowawczego wynika z konieczności  przygotowania narzędzi i systemów do rozliczenia wartościowego energii  wg ceny godzinowej oraz wymagań Centralnego Systemu Informacji Rynku  Energii (CSIRE), które zacznie funkcjonować od dnia 1 lipca 2024 r. 

 01.07.2024 Net-billing w oparciu o ceny godzinowe  

• Od 1 lipca 2024 r. net-billing będzie oparty na rozliczeniu wartości nadwyżek  energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów z zastosowaniem taryf dynamicznych wg cen godzinowych oraz odrębnym rozliczaniu energii  wprowadzonej do i pobranej z sieci elektroenergetycznej.  

• Wartość energii wprowadzonej do sieci będzie ustalana wg ceny giełdowej  godzinowej na rynkach dnia następnego. Cenę będzie wyznaczał operator  rynku informacji energii (Polskie Sieci Elektroenergetyczne), który realizuje  to zadanie już obecnie na podstawie ustawy. 

• Wartość energii pobieranej z sieci będzie zgodna z taryfą sprzedawcy. 

5. Prosument zbiorowy i wirtualny – daty wejścia w życie 

Prosument wirtualny energii odnawialnej to odbiorca końcowy wytwarzający  energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby  w instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci w innym miejscu niż  miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy.  

Planowana data wejścia w życie przepisów dot. prosumenta wirtualnego to 2 lipca  2024 r. Jest to dzień następny po dacie wejścia w życie Centralnego Systemu Informacji  Rynku Energii. 

Prosument zbiorowy energii odnawialnej to odbiorca końcowy wytwarzający  energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby  w mikroinstalacji lub małej instalacji przyłączonej do sieci elektroenergetycznej  za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego.  

Planowana data wejście w życie przepisów dotyczących prosumenta zbiorowego  to 1 kwietnia 2022 r. 

Rynek a cena energii 

1. Co to jest rynkowa cena energii? Ile wynosi? Kto ją wylicza? 

Rynkowa cena energii elektrycznej ustalana jest dla każdej godziny przez Towarową  Giełdę Energii oraz wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej w ramach  jednolitego łączenia rynków dnia następnego.  

Podmiotem odpowiedzialnym za obliczanie wartości cen energii elektrycznej i ich  publikację, jest operator informacji rynku energii, tj. Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Rynkowa cena energii będzie publikowana w dniu poprzedzającym dzień rozliczeń  na stronie internetowej operatora informacji rynku energii. Bieżące informacje  o rynkowej cenie energii elektrycznej są dostępne na stronie PSE. 

Wartość rynkowej ceny energii (RCE) w poszczególnych godzinach na przykładzie dnia  13 października 2021 r. 

Data Godzina RCE [zł/MWh] 

Wartość średniej rynkowej ceny energii elektrycznej w miesiącach lipiec – wrzesień  2021 r. wyniosła 404,9 zł/MWh. 

Uwzględniając rynkową cenę energii, w podanym wyżej przykładzie, w nowym systemie  rozliczeń net-billingu prosument zaoszczędzi ok. 1 500 zł – 1 700 zł (50-60%)  w porównaniu do gospodarstwa, które takiej instalacji PV nie posiada. Szacunki dotyczą  prosumenta posiadającego instalację o mocy 4,5 kWp, o rocznej konsumpcji energii  elektrycznej na poziomie ok. 4,5 MWh, przy przejściu na grupę taryfową G12. Wyliczenie  uwzględnia wsparcie inwestycyjne z programu „Mój Prąd” oraz możliwość odliczenia  ulgi podatkowej. W praktyce roczne rachunki prosumenta o wyżej wskazanej  charakterystyce będą niższe i będą się kształtować na poziomie 300 zł – 500 zł rocznie,  obejmując głównie opłaty związane z użytkowaniem sieci elektroenergetycznej. 

2. Bilansowanie i rozliczanie energii 

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, oprócz systemu net-billingu  wprowadza również postulowany od dawna, korzystny dla prosumentów mechanizm  bilansowania energii elektrycznej. Sumarycznie zbilansowana ilość energii  elektrycznej, wprowadzona do sieci elektroenergetycznej i z niej pobrana  na wszystkich fazach, będzie wyznaczana łącznie dla danej godziny tzw. metodą  wektorową. 

W efekcie, od sumy ilości energii elektrycznej pobranej w danej godzinie odejmowana  jest suma ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w ciągu tej godziny. Wynik  tego działania jest traktowany na potrzeby rozliczeń energii elektrycznej wprowadzonej do lub pobranejz sieci elektroenergetycznej (w zależności od wyniku). 

Wynik działania stanowi różnicę ilości energii, zaliczonej do autokonsumpcji, która nie  podlega rozliczeniu w obecnie obowiązującym systemie opustów, czy opłatom  za dystrybucję w przypadku prosumentów w systemie net-billingu.  

System net-billingu będzie równie prostym mechanizmem rozliczeń, co funkcjonujący  obecnie system opustów. Rozliczenie będzie dotyczyło jednak wartości, a nie ilości  energii elektrycznej, i będzie dokonywane w pieniądzu (PLN), a nie  w kilowatogodzinach (kWh). Podstawowym celem net-billingu jest obniżenie  rachunków za energię elektryczną w gospodarstwie domowym prosumenta. Net billing jest prosty i sprawiedliwy społecznie, a ponadto, co niezwykle ważne, wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, przyczyniając się do bilansowania  i stabilizacji krajowego systemu elektroenergetycznego.  

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Zanieczyszczenie powietrza to poważny problem, który występuje w większości miast naszego kraju. Aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery, powstaje szereg inicjatyw mających skłonić społeczeństwo do proekologicznych zmian w gospodarstwach domowych. Także w tym celu powstał projekt rządowy „Czyste powietrze”, który odnosi się również do systemów fotowoltaicznych.

O szczegółach możecie przeczytać tutaj: Program „Czyste Powietrze” dla systemów fotowoltaicznych. Dzisiejszy artykuł poświęcimy kolejnemu zagadnieniu, zachęcającemu do inwestowania w Odnawialne Źródła Energii – Uldze termomodernizacyjnej. Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy podatku PIT mogą odliczyć od podstawy podatku dochodowego wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, m.in. na założenie instalacji fotowoltaicznej.

Należy pamiętać o głównych warunkach jakie musi spełniać podatnik:

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne (np. montaż instalacji fotowoltaicznej) musi zostać ukończone w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota powyższego odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało wykonane w istniejącym mieszkalnym budynku jednorodzinnym, czyli takim które w dniu rozpoczęcia przedsięwzięcia posiadało pozwolenie na użytkowanie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane.

Przy korzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej musimy pamiętać, że wysokość wydatków ustalana jest na podstawie wystawionych faktur VAT. Kwotę wydatku stanowi kwota brutto czyli kwota wraz z podatkiem VAT. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym został poniesiony koszt. Jeżeli część kwoty odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie, pozostałą kwotę można odliczać przez 6 kolejnych lat, licząc do końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek. Nie ma znaczenia czy podatnik rozlicza się według skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), liniowo (PIT-36L), czy też opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Obliczając wysokość ulgi termomodernizacyjnej warto pamiętać, że odliczeniu nie podlegają wydatki sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W sytuacji gdy podatnik PIT, po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzyma zwrot odliczonych wydatków na realizację inwestycji, zobowiązany będzie do doliczeniu kwoty odpowiednio wcześniej odliczonej do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Gdy przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie zostanie zakończone w ciągu 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek, podatnik będzie musiał doliczyć kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Przykład 1

Paulina Zaradna w roku 2020 uzyskała dochód w wysokości 65 000 zł. W roku 2020 założyła instalację fotowoltaiczną, której koszt (na podstawie faktury VAT) wynosił 30 000 zł. Pani Paulina może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, a jej wyliczenie będzie wyglądać następująco:

Skala podatkowa:
1. próg podatkowy – do 85 528 zł. – 17% podatku

30 000 zł – koszt instalacji fotowoltaicznej, który odliczasz od podstawy opodatkowania,

30 000* 17% = 5 100 zł – kwota ulgi termomodernizacyjnej, 

W powyższym przykładzie Paulina Zaradna pomniejszy swój podatek dochodowy za rok 2020 o kwotę ulgi termomodernizacyjnej wynoszącą 5 100 zł.

Przykład 2

Paulina Zaradna w roku 2020 uzyskała dochód w wysokości 100 000 zł. W roku 2020 założyła instalację fotowoltaiczną, której koszt (na podstawie faktury VAT) wynosił 30 000 zł. Ulgę termomodernizacyjną obliczymy w następujący sposób:

Skala podatkowa:
1. próg podatkowy – do 85 528 zł. – 17% podatku
2. próg podatkowy – powyżej 85 528 zł. – 32% podatku

100 000 – 85 528 = 14 472 zł – część kosztu instalacji fotowoltaicznej, który odliczasz od podstawy opodatkowania w 2. progu skali podatkowej – 32%

14 472* 32% = 4 631,04 zł – składowa ulgi termomodernizacyjnej,

30 000 – 14 472 = 15 528 zł – pozostała część kosztu instalacji fotowoltaicznej, który odliczasz od podstawy opodatkowania w 1. progu skali podatkowej – 17%

15 528* 17% = 2 639,76 zł – pozostała składowa ulgi termomodernizacyjnej,

2 640 + 4 631 = 7 271 zł – kwota ulgi termomodernizacyjnej, 

Paulina Zaradna będzie mogła odliczyć od podatku dochodowego za rok 2020 kwotę ulgi wynoszącą 7 271 zł.

Najczęstsze Pytania Dotyczące Fotowoltaiki

Jaki dach pod fotowoltaikę?

Panele fotowoltaiczne można zamontować na każdym dachu, oczywiście pod pewnymi warunkami. Trzeba na przykład zamontować odpowiednie haki montujące. Są one inne w przypadku dachu pokrytego blachą trapezową czy blachodachówką oraz dachówką ceramiczną.

Jeszcze inny stelaż potrzebny jest do montażu paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim lub takim o małym kącie nachylenia. W obu tych przypadkach konieczne jest zbudowanie takiego stelażu, aby na moduły padało jak najwięcej promieni słonecznych.

Klientom, którzy dopiero budują dom i planują zamontować na nim panele fotowoltaiczne, radzimy, aby wybrali prosty, dwuspadowy dach. Na takim dachu zmieści się znacznie więcej paneli fotowoltaicznych niż na dachu o podobnej powierzchni, ale innym kształcie – na przykład kopertowym.

Jakie pokrycie dachu pod panele fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne można zamontować na dachu z dowolnym pokryciem dachowym. Ale! Klientom zawsze podpowiadamy, że aby dobrze zastanowili się nad wyborem materiałów. Szczególnie, gdy dopiero budują dom lub planują wymianę pokrycia.

Ponieważ jeśli chcą pokryć panelami fotowoltaicznymi większość dachu, to szkoda aby najpierw kładli na nim drogą dachówkę ceramiczną lub wysokiej klasy blachodachówkę. Skoro potem pokrycie i tak będzie zasłonięte.

Lepiej więc położyć pod panele fotowoltaiczne znacznie tańszą blachę trapezową albo ewentualnie płaską blachę na rąbek stojący.

Co powinieneś wiedzieć o montażu fotowoltaiki?

Montażem paneli fotowoltaicznych zajmuje się nasza ekipa monterów. Są to wykwalifikowani i doświadczeni fachowcy, wśród których znajdują się m.in. budowlańcy i elektrycy.

Zlecając montaż paneli masz pewność, że usługa zostanie wykonana kompleksowo, a Ty nie będziesz musiał się o nic martwić. Najpierw przygotujemy dla Ciebie ofertę, a po jej akceptacji opracujemy projekt oraz zajmiemy się montażem paneli w sposób bezpieczny.

Gwarantujemy, że dach nie zostanie uszkodzony, a instalacja fotowoltaiczna będzie działać sprawnie przez wiele lat. Monterzy wykonają w poszyciu tylko tyle otworów, ile potrzeba, aby zamontować na dachu instalację fotowoltaiczną. I zrobią to w taki sposób, abyś nie musiał obawiać się ewentualnych przecieków.

Co musimy wiedzieć, aby zamontować na Twoim domu panele fotowoltaiczne?

Zawsze prosimy, aby Klienci zainteresowani montażem paneli fotowoltaicznych, podali nam kilka podstawowych informacji. Musimy wiedzieć, ile obecnie zużywają energii elektrycznej (najlepiej spojrzeć na roczne zużycie, ponieważ rachunki z lata i zimy mogą różnić się nawet o 200 kWh miesięcznie), kto jest operatorem ich sieci energetycznej oraz z czego zbudowana jest konstrukcja dachu oraz jakie znajduje się na nim pokrycie.

Klientów prosimy też o zdjęcie połaci dachu, na której mamy zamontować panele fotowoltaiczne. Najlepiej, aby była to połać znajdująca się po stronie południowej lub wschodniej i zachodniej – robienie na samym zachodzie jest mało opłacalne. Można zamontować panele na połaciach południowej i zachodniej, gdy na południu jest za mało miejsca. Połacie południowa i zachodnia są najbardziej nasłonecznione.

Klient może sam przesłać nam wszystkie dane lub poprosić o pomoc naszego doradcę, który przyjedzie na miejsce i spisze wszystkie dane oraz zrobi zdjęcia dachu.

Co muszę przygotować pod montaż paneli fotowoltaicznych?

Jeżeli budujesz dom, na którym chcesz zamontować panele fotowoltaiczne, zostaw peszel lub otwór do schowania kabli od instalacji fotowoltaicznej.

W starszych budynkach nasi monterzy przed przystąpieniem do pracy, ustalają z Klientem najdogodniejszą drogę poprowadzenia przewodów i miejsce dla inwertera.

Jaką moc instalacji fotowoltaicznej zainstalować?

Jest kilka sposobów na oszacowanie jaką moc powinna mieć instalacja PV. Jeżeli planujesz zamontować fotowoltaikę na domu, z którego korzystasz od lat, wystarczy, że podasz nam ile miesięcznie zużywasz energii i jak wysokie dostajesz rachunki za prąd.

Gdy dopiero budujesz dom, musisz zastanowić się, z jakich sprzętów zasilanych energią elektryczną, zamierzasz korzystać. Na tej podstawie oszacujemy ile będziesz zużywać prądu oraz jaką moc powinna mieć instalacja fotowoltaiczna.

Gdy prąd, wyprodukowany przez PV, zamierzasz używać też do ogrzania domu przy pomocy np. folii grzewczych Red Snake, wówczas musisz posiadać charakterystykę cieplną budynku. Jej przygotowanie jest konieczne do oszacowania pełnego zużycia energii.

Dodatkowo po roku od uruchomienia instalacji, sprawdzamy na ile szacunki się potwierdziły. Często zdarza się, że osoby, które oszczędzały energię, po zamontowaniu PV przestały na to zwracać uwagę. A ilość zużywanego przez nie prądu znacznie wzrosła.

Czy fotowoltaika na nowym domu ma sens?

Jak najbardziej! Nie ma znaczenia, czy chcesz zamontować panele fotowoltaiczne na nowym czy starym domu. W przypadku używanych budynków szacujemy moc koniecznych do zamontowania paneli, na podstawie dotychczasowych rachunków za prąd.

Gdy budynek jest nowy, pytamy Klienta do zasilania jakich sprzętów będzie używał energię elektryczną. Jeżeli planuje on montaż ogrzewania na podczerwień, wówczas do oszacowania mocy instalacji będzie potrzebna charakterystyka cieplna budynku.

Co oznacza wydajność paneli fotowoltaicznych?

Wydajność paneli fotowoltaicznych to ilość energii elektrycznej, które są one w stanie wyprodukować. Z każdym rokiem na polskim rynku pojawiają się coraz bardziej wydajne moduły. Jeszcze w 2017 roku panele miały około 260 W. Minęły zaledwie dwa lata i firma Dom bez Kosztów ma w swojej standardowej ofercie moduły o mocy 380 W. Przy czym panele te są podobnej wielkości, co te o mocy 260 W.

Im mocniejszy panel, tym większą ma on wydajność, czyli może w ciągu dnia wyprodukować więcej energii elektrycznej.

Czy warto zamontować PV jeszcze przed przeprowadzeniem się do nowego domu?

Zawsze jest warto. Ale do sprawy najlepiej podejść indywidualnie. Jeżeli dom znajduje się na odludziu, daleko od publicznej drogi, sąsiadów i Klient obawia się włamania złodziei lub wandali, lepiej aby wstrzymał się z montażem PV.

Szkoda, żeby włamywacze ukradli inwerter, przewody lub uszkodzili panele. Lepiej więc umówić się na montaż paneli fotowoltaicznych, krótko przed przeprowadzką do nowego domu lub tuż po niej.

Co uwzględnia projekt PV?

Dla każdego naszego Klienta przygotowujemy indywidualną ofertę, w której dokładnie wyliczamy koszt montażu instalacji oraz jak szybko zwróci się inwestycja w PV. Podajemy też zakres usługi (projekt, montaż, podłączenie instalacji do sieci energetycznej).

Po zaakceptowaniu oferty, opracowujemy projekt, który dostarczamy do operatora sieci energetycznej. Projekt instalacji zawiera informacje na temat rodzaju i mocy paneli fotowoltaicznych oraz typu inwertera lub mikroinwerterów.

Co z produkcją prądu zimą przez panele fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczną produkują prąd również zimą. Są wówczas mniej wydajne niż latem. Powodem tej sytuacji są warunki atmosferyczne.

W zimowych miesiącach Słońce jest bardziej oddalone od Ziemi, kąt padania promieni słonecznych też jest inny niż latem. A i dni słonecznych jest znacznie mniej oraz są one krótsze niż w czerwcu, lipcu czy sierpniu.

Czy montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie się opłaca?

Montaż paneli fotowoltaicznych zawsze się opłaca, ponieważ po krótszym lub dłuższym okresie inwestycja się zwraca, a Klient zaczyna korzystać z całkowicie darmowych dostaw energii elektrycznej. W dodatku jest to czysty prąd, którego wytworzenie nie wiąże się z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego.

Dla wydajności instalacji fotowoltaicznej nie ma znaczenia, czy jest ona zamontowana na gruncie lub na dachu domu czy budynku gospodarczego. Istotne jest to, aby instalacja była zaprojektowana w taki sposób, aby mogła działać jak najbardziej wydajnie. To oznacza, że panele muszą być przymocowane do stelażu pod odpowiednim kątem i ustawione w taki sposób, aby w ciągu dnia padało na nie jak najwięcej promieni słonecznych.

Ubezpieczenie PV – czy warto je wykupić?

Polisa ubezpieczeniowa chroni ubezpieczonego od poniesionych szkód. Ubezpieczenie mikroinstalacji w ostatnim roku stało się standardem w polisach. Przy zawieraniu umowy z ubezpieczycielem trzeba podnieść wartość nieruchomości o cenę zestawu fotowoltaicznego. Ubezpieczenie PV może obejmować uszkodzenia paneli, powstałe podczas silnych opadów gradu, pożaru, wichury, nawałnicy lub innego zdarzenia losowego. Zależnie od rodzaju polisy i towarzystwa ubezpieczeniowego, Klient może się też spodziewać odszkodowania, gdy instalacja nie działa przez dłuższy czas, a on w związku z tym poniósł straty finansowe. Oczywiście podstawą wypłaty środków jest ważny przegląd instalacji elektrycznej, wykonany zgodnie z ustawą. 

Warto też zastanowić się nad ubezpieczeniem PV od kradzieży lub uszkodzenia przez wandali.

Jaka jest historia fotowoltaiki?

Badania nad fotowoltaiką rozpoczęły się już w XIX wieku. Prowadził je Philipp Eduard Anton von Lenard, niemiecki fizyk. Za efekty swoich badań nad zjawiskiem fotoelektrycznym otrzymał on w 1905 roku Nagrodę Nobla.

Również Albert Einstein badał to zjawisko z sukcesem, za co też otrzymał Nagrodę Nobla w 1921 roku. Kolejnym badaczem PV był polski profesor Jan Czochralski, który opracował metodę produkcji kryształów krzemu, niezbędnych do produkcji ogniw fotowoltaicznych.

Jan Czochralski zmarł w 1953 roku. Zaledwie rok później powstały pierwsze panele fotowoltaiczne, które w ekspresowym tempie były udoskonalane.

Po panele fotowoltaiczne szybko sięgnęła NASA, która wykorzystała je do zasilania w energię elektryczną sztucznych satelitów. Musiały jednak minąć kolejne lata, aby PV stały się bardziej popularne.

W latach 70. ogniwa zaczęły być montowane m.in. na platformach wiertniczych, a później także w indiańskiej wiosce w Arizonie. Panele stawały się coraz bardziej wydajne, a ich produkcja coraz tańsza. Zaś wynalazcy zaczęli wykorzystywać je do zasilania samochodów i samolotów. W 1986 roku w Kalifornii powstała wielka elektrownia słoneczna. Natomiast w 1999 roku w Nowym Jorku zbudowano wieżowiec, na którego południowej i zachodniej elewacji od piętra 37 do 43 zostały zamontowane panele fotowoltaiczne. Produkowały one prąd na potrzeby całego budynku.

Działka pod fotowoltaikę?

Wybór odpowiedniego terenu pod montaż naziemnej instalacji fotowoltaicznej jest uzależniony od wielu czynników. Inne warunki musi spełniać teren, na którym powstanie przydomowa instalacja PV, a inne działka pod farmę fotowoltaiczną.

Wybór odpowiedniego gruntu jest więc sprawą indywidualną i uzależnioną m.in. od potrzeb Klienta i obowiązujących przepisów. Chętnie pomożemy w szczegółowym wyjaśnieniu tej kwestii – zapraszamy do kontaktu.

Programy dotacyjne – pieniądze na montaż paneli fotowoltaicznych?

Obecnie Polacy mogą skorzystać z wielu form pomocy przy montażu instalacji fotowoltaicznych:

Program Czyste Powietrze – można z niego otrzymać preferencyjną pożyczkę na budowę PV, ale tylko pod warunkiem jednoczesnej wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczne – np. kopcącego pieca na ogrzewanie na podczerwień Red Snake. Uwaga! Istnieje możliwość wzięcia pożyczki dopełniającej dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych. Im masz mniejsze dochody, tym większe dofinansowanie możesz otrzymać. Korzystając z programu Czyste Powietrze masz więc szansę stworzyć – na korzystnych warunkach finansowych – własny Dom bez Kosztów z darmowym ogrzewaniem słonecznym.

Program Mój Prąd – zaczął obowiązywać od jesieni 2019 roku. To nowy program z prostymi zasadami. Każdy, kto zamontuje na swoim domu instalację fotowoltaiczną o mocy 2 – 10 kW, może otrzymać zwrot do 50% poniesionych kosztów. Przy czym kwota refundacji nie może przekroczyć 5 tys. zł. Wnioski o wsparcie z programu Mój Prąd są rozpatrywane bardzo szybko, a Polacy od razu dostają przyznane im pieniądze.

Kredyt bankowy na preferencyjnych warunkach – są to specjalne kredyty na montaż instalacji fotowoltaicznej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi trochę więcej niż w programie Czyste Powietrze, ale nie więcej niż 6%. Często klienci nie muszą też płacić prowizji i kupować obowiązkowego ubezpieczenia. Preferencyjne kredyty na fotowoltaikę udziela obecnie tylko kilka banków.

Ulga termomodernizacyjna – nie jest to program dotacyjny, ale warto o niej pamiętać, bo pozwala odzyskać pieniądze zainwestowane w fotowoltaikę. Przy pomocy tej ulgi podatkowej można nawet przez 6 lat odliczać od podatku wydatki poniesiona na montaż PV.

  Jak mogę wykorzystać nadwyżki, wyprodukowane przez instalację fotowoltaiczną?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie instalacje fotowoltaiczne muszą być przyłączone do sieci energetycznej. Jeżeli montujesz na dachu swojego domu panele PV, powinieneś złożyć tzw. zgłoszenie mikroinstalacji, a zakład musi w ciągu 30 dni wymienić licznik na dwukierunkowy. Kolejnym krokiem jest aneksowanie umowy lub podpisanie nowej.

  Nowy licznik będzie mierzył ilość energii elektrycznej, którą pobierzesz z sieci oraz tą, którą do niej oddasz. A oddawać będziesz tylko tę energię, którą wyprodukują Twoje panele, a Ty nie będziesz w stanie jej od razu zużyć.

  Zazwyczaj panele produkują nadwyżki energii elektrycznej od wiosny do jesieni. Prąd oddany do sieci możesz odebrać w dowolnej chwili. Nasi klienci zazwyczaj korzystają z nadwyżek zimą. Wówczas przydaje im się on do zasilania w energię elektryczną np. ogrzewania na podczerwień.

  Jak działa magazynowanie energii elektrycznej w sieci?

  Do sieci oddajesz tylko nadwyżki prądu, które wyprodukowała Twoja instalacja fotowoltaiczna, a Ty nie jesteś w stanie od razu ich zużyć. Zmagazynowaną energię elektryczną możesz odebrać w dowolnym momencie, czyli wtedy, gdy będziesz jej potrzebować.

  Za magazynowanie prądu nie musisz nic płacić. W ramach zapłaty zakład energetyczny zatrzyma 20% przechowanej energii. Przykładowo Twoja instalacja wyprodukuje 10 000 kWh. Połowę zużyjesz, resztę oddasz do sieci. A potem odbierzesz z niej 4 000 kWh.

  Samowystarczalność energetyczna – czy jest możliwa?

  Każdy, kto posiada instalację fotowoltaiczną, musi – zgodnie z prawem – być przyłączony do sieci energetycznej. Nie masz prawa się od niej odciąć.

  Możesz jednak zadbać o to, aby Twoja instalacja fotowoltaiczna produkowała tyle prądu, ile potrzebujesz. Zbilansowanie mocy powinno obejmować cały rok, ponieważ latem moduły produkują nadwyżki energii, które możesz wykorzystać zimą, gdy praca paneli jest mniej wydajna. Z tego też względu konieczne jest przyłączenie do sieci energetycznej, ponieważ to w niej możesz bez ponoszenia wysokich kosztów, przechowywać nadwyżki wyprodukowanego prądu.

  Oczywiście możesz też zdecydować się na instalację off-grid, która będzie składać się nie tylko z paneli fotowoltaicznych, ale też z pojemnych akumulatorów i regulatorów ładowania. System off-grid przydaje się w domach zeroenergetycznych oraz w budynkach, które znajdują się na terenach, gdzie często dochodzi do awarii sieci energetycznej.

  Trzeba jednak pamiętać, że budowa instalacji off-grid wiąże się ze spełnieniem wielu warunków, a także ze sporymi wydatkami na drogie akumulatory.

  Jak panele zwiększają wartość nieruchomości?

  Instalacja fotowoltaiczna znacząco podnosi wartość budynku. Ponieważ potencjalny kupujący od razu może zacząć z niej korzystać i w ten sposób obniżyć koszty utrzymania domu.

  Odpowiedź na pytanie O ile PV zwiększa wartość domu? jest już znacznie trudniejsza. Ponieważ jest to sprawa indywidualna i uzależniona m.in. od wielkości instalacji, rodzaju i mocy modułów, a także od tego ile lat mają panele i w jakim są stanie technicznym.

  Jaka jest procedura wymiany licznika na dwukierunkowy?

  Po zamontowaniu domowej instalacji fotowoltaicznej należy wysłać zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do operatora energii elektrycznej, pod którego podlegasz. Dostawca prądu ma 30 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia, aby wymienić licznik na dwukierunkowy. Będzie on mierzył, ile prądu pobierzesz z sieci oraz do niej oddasz.

  Za montaż licznika dwukierunkowego nic nie zapłacisz.

  Przy okazji prawdopodobnie otrzymasz nowy numer klienta oraz numer rachunku bankowego do przelewania opłat. Zakład rozliczy też prąd, którego zużycie zostało zapisane na starym liczniku.

  Posiadając licznik dwukierunkowy będziesz rozliczać się z zakładem energetycznym raz lub maksymalnie dwa razy w roku. Zalecamy, aby było to raz w roku .

  Gdzie i jak można montować panele fotowoltaiczne?

  Panele fotowoltaiczne powinny być zamontowane na odpowiednio przygotowanym stelażu. Lustro modułów musi być skierowane w stronę południową lub ewentualnie zachodnią, które są najbardziej słoneczne. Wszystko zależy od kierunku połaci dachowych – albo południowa albo na dwóch połaciach wschód-zachód. 

  Stelaż pod panele może być umieszczony na dachu: domu, budynku gospodarczego, bloku, kamienicy, fabryki i wielu innych budynków. Istotne jest, aby konstrukcja dachu była wystarczająco wytrzymała do umieszczenia na niej takiego ciężaru.

  Coraz częściej klienci – z braku innego odpowiedniego miejsca, ale też chcąc wykorzystać wolną przestrzeń – decydują się na montaż paneli fotowoltaicznych zamiast zadaszenia wiaty lub tarasu.

  Moduły mogą być też umieszczone na balustradzie, o ile istniejąca w budynku instalacja elektryczna umożliwia korzystanie z takiego urządzenia.

  Panele fotowoltaiczne można też montować na metalowej konstrukcji, umieszczonej bezpośrednio na gruncie.

  Gwarancja fotowoltaiczna – jak działa i co warto wiedzieć?

  Wszystkie panele fotowoltaiczne objęte są gwarancją producenta. Wynosi ona do 25 lat i dotyczy liniowego spadku mocy. Producent gwarantuje Klientowi, że przez ten czas wydajność paneli nie spadnie o więcej niż 20% (w przypadku instalacji o mocy do 10 kW lub 30%, gdy PV ma większą moc).

  Ile energii jest zużywane rocznie w domu?

  Średnie roczne zużycie energii elektrycznej w domu jednorodzinnym wynosi w przybliżeniu 4 000 kWh. Nie można jednak założyć, że w każdym domu będzie właśnie takie zużycie prądu, bowiem może być niższe lub znacznie wyższe.

  To z jakiej ilości energii elektrycznej korzystają domownicy, zależy od wielu czynników. Po pierwsze od samych domowników – ich liczby oraz stylu życia. Czy korzystają z żarówek energooszczędnych lub LED, czy mają w domu nowe, najwyżej kilkuletnie sprzęty AGD i RTV, czy stare, ponad 10-letnie urządzenia zużywające znacznie więcej prądu. Istotna jest też powierzchnia domu i rodzaj lub brak oświetlenia zewnętrznego.

  Na wielkość zużycia energii elektrycznej wpływ ma też rodzaj ogrzewania. Pompy, grzejniki, piec też potrzebują prądu do działania.

  Aby dokładnie ocenić roczne zużycie prądu w danym domu, najlepiej jest zajrzeć do rachunków za energię z ostatnich 12 miesięcy.

  Co to jest i jak działa PV?

  PV to skrót od określenia fotowoltaika lub fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne przekształcają promienie słoneczne w prąd stały. Następnie energia przesyłana jest do inwertera (nazywanego inaczej falownikiem). Zadaniem inwertera jest przekształcenie energii z modułów w prąd zmienny, czyli taki, jaki jest potrzebny do zasilania domowej instalacji elektrycznej.

  Czy instalacja PV może stanowić rezerwowe źródło zasilania w przypadku braku prądu z sieci?

  Niestety nie. Ponieważ panele fotowoltaiczne również potrzebują zasilania elektrycznego, aby mogły działać i produkować energię.

  Aby zabezpieczyć się na wypadek awarii sieci, można kupić agregat prądotwórczy i przygotować przy liczniku miejsce do jego szybkiego podłączenia albo wybrać instalację off-grid.

  Czy instalacja fotowoltaiczna działa zimą?

  Panele pracują zarówno zimą, jak i latem. Z tą różnicą, że zimą instalacja wytwarza mniej prądu. Powód tego jest prosty. Moduły produkują energię elektryczną z promieni słonecznych, których zimą jest znacznie mniej. Dni są krótsze i mniej słoneczne, a Słońce jest bardziej oddalone od Ziemi niż latem.

  Jaka jest wielkość i waga paneli?

  Panele fotowoltaiczne poszczególnych producentów mogą minimalnie różnić się wielkością. Zazwyczaj mają w przybliżeniu 1 metr szerokości i 2 m długości. Waga jednego panelu wynosi około 23 kg.

  Jak długo działają panele PV?

  Jeżeli są dobrej jakości to długo, nawet bardzo długo. Gwarancja producenta wynosi 25 lat, ale panele mogą produkować prąd nawet przez 50 lat. Pod warunkiem, że są dobrej jakości, były poprawnie zamontowane i nie zostały uszkodzone przez grad, nawałnicę, pożar lub inne zdarzenia losowe.

  Jak szybko zwróci się inwestycja w instalację PV?

  Zazwyczaj wydatki poniesione na montaż fotowoltaiki zwracają się w ciągu maksymalnie 7 lat. Jeżeli Klient otrzyma 5 000 zł dotacji z programu Mój Prąd, to czas zwrotu będzie krótszy. Klient może jeszcze szybciej odzyskać zainwestowane pieniądze, gdy będzie korzystał z ulgi termomodernizacyjnej. Przy jej pomocy może nawet przez 6 lat odliczyć od podatku wydatki na PV.

  Choć inwestycja zwróci się dopiero po kilku latach, to w tym czasie Klient nie musi już martwić się rachunkami za prąd. Nawet jeżeli kupił panele na kredyt, to teraz spłaca go w równych ratach. Tymczasem ceny energii z sieci cały czas rosną.

  Ile energii wytwarzają panele fotowoltaiczne?

  Oferowane przez naszą firmę panele fotowoltaiczne mają 380W mocy. Rocznie każdy z nich może wytworzyć przy optymalnych warunkach około 380 kWh.

  Co dzieje się z niewykorzystaną energią?

  Prąd wyprodukowany przez panele fotowoltaiczne, którego domownicy nie mogą od razu zużyć, jest automatycznie oddawany do publicznej sieci energetycznej. Jest to możliwe, ponieważ budynek z instalacją PV musi być wyposażony w licznik dwukierunkowy, który mierzy ilość prądu pobranego z sieci oraz przekazanego w formie nadwyżek.

  Za przechowanie oddanego prądu, zakład energetyczny zatrzyma z nadwyżki 20% (w przypadku instalacji o mocy do 10 kW lub 30%, gdy PV ma większą moc). Resztę energii Klient może odebrać w dowolnej chwili – najczęściej wieczorami lub zimą.

  Kiedy montować fotowoltaikę – latem czy zimą?

  Instalację PV można zamontować o każdej porze roku, pod warunkiem, że dach jest suchy i panuje dodatnia temperatura.

  Wybrać monokrystaliczne czy polikrystaliczne panele fotowoltaiczne?

  Jedne i drugie ogniwa dobrze sprawdzają się na tej szerokości geograficznej, na której znajduje się Polska. Przy czym panele polikrystaliczne są coraz częściej wypierane z rynku przez moduły monokrystaliczne, które zdobywają kolejnych zwolenników. Powód? Ogniwa monokrystaliczne są cienkie i mają ciemną barwę (tzw. full black). W porównaniu do paneli polikrystalicznych prezentują się na dachu znacznie estetyczniej. Szczególnie na takim z pokryciem w kolorze antracytowym, czarnym lub w różnych odcieniach szarości.

  Jaki inwerter wybrać do instalacji fotowoltaicznej?

  Wybór odpowiedniego inwertera – nazywanego inaczej falownikiem – jest uzależniony od rodzaju instalacji i potrzeb domowników. Ponieważ jest to sprawa indywidualna, podczas wyboru typu i modelu inwertera warto zdać się na radę przedstawiciela naszej firmy.

  Do mniejszych instalacji wystarczy falownik jednofazowy. W przypadku zestawu o większej mocy, konieczne jest zastosowanie inwertera trójfazowego.

  Na rynku dostępne są też mikroinwertery, które umożliwiają podgląd i niezależną pracę  poszczególnych paneli fotowoltaicznych. Mikroinwertery to dobre rozwiązanie dla osób, które planują w przyszłości rozbudować instalację fotowoltaiczną.

  Jaki powinien być kąt nachylenia paneli?

  Kąt nachylenia paneli uzależniony jest głównie od tego, jak umiejscowiony jest budynek oraz od kąta nachylenia dachu. Ogniwa montowane są zawsze na południowej połaci dachu, ponieważ jest ona najbardziej nasłoneczniona. Dopiero w drugiej kolejności pod uwagę brana jest wschodnia i zachodnia strona dachu.

  Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej dla domu?

  Moc instalacji uzależniona jest głównie od dotychczasowego zużycia prądu przez domowników. Ale! Trzeba wziąć pod uwagę kilka tzw. zmiennych. Jeżeli teraz używasz kuchenki gazowej, ale po zamontowaniu paneli planujesz kupić kuchenkę indukcyjną, to możesz być pewny, że zużycie energii w Twoim domu wzrośnie.

  Z drugiej strony, jeżeli teraz korzystasz ze starego sprzętu AGD i RTV i wkrótce zamierzasz wymienić go na nowy, znacznie bardziej energooszczędny, to z pewnością zaczniesz używać znacznie mniej prądu.

  Jest jeszcze jedna ważna kwestia, o której łatwo zapomnieć. Po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej, prawdopodobnie zaczniesz zużywać więcej energii. Dlaczego? Bo przestaniesz oszczędzać i martwić się wysokimi rachunkami za energię. Przecież teraz masz prąd za darmo, nie musisz już gasić świateł w całym domu.

  Jeżeli zastanawiasz się, jaką moc powinna mieć Twoja nowa instalacja fotowoltaiczna, lepiej załóż, że zużyjesz więcej prądu niż dotychczas. Lepiej będzie oddać do sieci większe nadwyżki kWh niż pobrać z niej brakującą energię, która z roku na rok będzie coraz droższa.

  Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być też wyższa, gdy planujesz wymienić źródło ciepła na ogrzewanie na podczerwień. Jest ono zasilane energią elektryczną. W obliczeniu mocy instalacji PV chętnie pomoże Ci nasz doradca. Możesz zwrócić się do niego o pomoc w ustaleniu mocy instalacji także wówczas, gdy planujesz zamontować moduły na domu, który dopiero budujesz.

  Co warto wiedzieć o fotowoltaice?

  Fotowoltaika (inaczej PV) to najbardziej ekologiczny i ekonomiczny sposób na darmowy prąd w Twoim domu. Panele PV montowane są zazwyczaj na dachu domu jednorodzinnego, ale mogą być też zainstalowane na budynku gospodarczym, biurze, bloku, hali produkcyjnej lub na gruncie. Istotne jest, aby moduły były zamontowane w taki sposób, by mogło na nie padać jak najwięcej promieni słonecznych.

  Bo to właśnie ze słońca ogniwa fotowoltaiczne produkują energię elektryczną. Jest to prąd stały, który jest przesyłany do inwertera (falownika), gdzie zamieniany jest na prąd przemienny. Tylko taki może być używany do zasilania domowych sprzętów AGD i RTV oraz uruchomienia oświetlenia czy ogrzewania.

  Nadwyżki prądu wyprodukowanego przez PV trafiają do publicznej sieci energetycznej, gdzie są przechowane przez 12 miesięcy. Właściciele instalacji fotowoltaicznej zazwyczaj korzystają ze swoich zapasów energii dopiero zimą, gdy moduły nie produkują tyle prądu co latem. Dzieje się tak, ponieważ Słońce jest bardziej oddalone od Ziemi, a dni są krótsze i mniej słoneczne.

  Czy warto montować PV na firmie?

  Panele fotowoltaiczne sprawdzają się równie dobrze w przypadku domów jednorodzinnych, jak i siedzib firm, zakładów produkcyjnych, budynków użyteczności publicznej czy gospodarstw rolnych. O ile właściciele domów narzekają na rosnące rachunki za prąd, to przedsiębiorcy muszę się liczyć z jeszcze większymi wydatkami na energię. Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku firmy to często jedyny sposób, aby znacząco zmniejszyć koszty prowadzenia działalności.

  Inwerter/falownik – co to jest? Co to jest mikroinwerter?

  Inwerter – nazywany również falownikiem – jest niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej. To urządzenie, które zamienia stały prąd, wyprodukowany przez panele PV na prąd przemienny, którym można zasilać oświetlenia i wszystkie elektryczne urządzenia w domu.

  Jakie przewody powinny być użyte do montażu instalacji fotowoltaicznej?

  Podczas budowy instalacji PV monterzy używają przewody różnego rodzaju  – jednożyłowe, wielożyłowe. Zawsze są one dobierane odpowiednio do zestawu fotowoltaicznego. Wszystkie one powinny mieć jednak kilka wspólnych cech. Kable muszą być odporne na wilgoć, wysokie i niskie temperatury oraz powinny być elastyczne i przystosowane do stosowania na zewnątrz budynków.

  Co to jest net metering?

  Określenie net metering pochodzi z języka angielskiego i oznacza opomiarowanie netto. To zaś oznacza, że prosument (właściciel prywatnej instalacji fotowoltaicznej) rozlicza się z zakładem energetycznym z prądu, który wyprodukował i oddał do sieci oraz z energii, którą z niej pobrał. 

  Za przechowanie nadwyżki energii, wyprodukowanej przez panele PV, energetyka pobiera 20% oddanego do niej prądu (w przypadku instalacji o mocy do 10 kW lub 30%, gdy PV ma większą moc).  Klient płaci tylko za kWh, które musiał kupić od sieci energetycznej.

  Co oznacza kWp?

  Jest to skrót od określenia kW peak, a oznacza maksymalną moc. W przypadku instalacji fotowoltaicznej, kWp wskazuje jaką szczytową moc mogą osiągnąć panele w optymalnych warunkach, czyli przy odpowiednim kącie nachylenia modułów, nasłonecznieniu i temperaturze.

  Ale przecież w Polsce jest za mało słońca, aby wydajność fotowoltaiki była wystarczająca!

  Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja fotowoltaiczna może wyprodukować prąd, potrzebny domownikom przez cały rok. Kluczowe jest magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej, którą moduły wytworzyły latem, a domownicy nie byli w stanie od razu zużyć. Trafia ona do publicznej sieci energetycznej.

  Właściciele instalacji PV zazwyczaj korzystają z zapasów wyprodukowanego prądu dopiero zimą, gdy panele rzeczywiście nie mogą pracować na pełnej mocy.

  Dzieje się tak głównie dlatego, że zimą Słońce jest bardziej oddalone od Ziemi. Dni są znacznie krótsze, a niebo zazwyczaj jest zasłonięte chmurami. Wbrew pozorom, ogniwa PV również w takie szare i ponure dni produkują energię ze słońca, ale wytwarzają jej mniej niż w letni, słoneczny dzień.

  Na co zwrócić uwagę przy wyborze paneli fotowoltaicznych?

  Jeżeli zastanawiasz się nad montażem instalacji fotowoltaicznej, główną uwagę zwróć nie na cenę, a na jakość. Ponieważ zakup PV nie jest małym wydatkiem, a instalacja powinna posłużyć przynajmniej ćwierć wieku, a najlepiej znacznie dłużej. Sprawdź, kto jest wytwórcą paneli – czy jest to uznany producent czy tani, chiński dostawca? Upewnij się, czy producent zapewnia aż 25 lat gwarancji na spadek mocy ogniw.

  Panele fotowoltaiczne nie mogą działać bez inwertera, który wyprodukowany przez ogniwa prąd stały zamieni w przemienny. Tylko taka energia może trafić do sieci energetycznej.

  Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów i modeli inwerterów. Przy wyborze tego urządzenia dobrze jest zdać się na opinię doświadczonych fachowców. I to im lepiej zlecić montaż instalacji PV. Wykwalifikowani monterzy wiedzą, w jaki sposób zamontować i podłączyć panele, tak aby nie uszkodzić pokrycia dachu, nie doszło do spięcia a instalacja działała sprawnie przez wiele lat.

  Gdzie można zamontować PV?

  Wszędzie, albo prawie wszędzie! Instalacje fotowoltaiczne montujemy na dachach z każdym pokryciem oraz na budynkach o różnym przeznaczeniu – domach jednorodzinnych, biurach, warsztatach, budynkach gospodarczych. Wykonujemy też zadaszenia tarasów i wiat z częściowo przezroczystych paneli fotowoltaicznych.

  Gdy brakuje miejsca na dachu lub na życzenie klienta, przygotowujemy odpowiedni stelaż i montujemy panele na gruncie.

  Czy można ogrzać wodę poprzez panele PV?

  Ogniwa fotowoltaiczne w przeciwieństwie do paneli solarnych nie służą do bezpośredniego podgrzewania wody. Moduły PV zamieniają promienie słoneczne w czysty, ekologiczny prąd, który może być użyty w dowolnym celu – na przykład do zasilania bojlera czy ogrzewacza wody.

  Kto to jest prosument?

  Prosument to jednocześnie producent i konsument. Ponieważ prosument posiada własną instalację fotowoltaiczną produkuje on prąd na własne potrzeby oraz oddaje do publicznej sieci energetycznej powstałe nadwyżki, których nie jest w stanie na bieżąco zużyć. Dzieje się tak zazwyczaj latem. Zimą, gdy panele fotowoltaiczne produkują mniej energii, prosument odbiera z sieci swoje zapasy energii i w razie potrzeby kupuje prąd wytworzony przez zakład energetyczny.

  Czy istnieje możliwość korzystania jednocześnie z kolektorów słonecznych i fotowoltaiki?

  Tak. Na jednym budynku mogą być zamontowane jednocześnie solary i panele PV. Jeżeli już posiadasz kolektory słoneczne i teraz chcesz kupić instalację fotowoltaiczną, to nie ma żadnych przeciwwskazań, abyś mógł zrealizować swój plan.

  Inaczej wygląda sytuacja, gdy nie korzystasz jeszcze ani z solarów, ani z fotowoltaiki. Wówczas bardziej opłacalny będzie montaż wyłącznie ogniw PV, ponieważ wyprodukują one prąd, którą będziesz mógł użyć do zasilania dowolnych urządzeń elektrycznych – np. oświetlenia, AGD, RTV, ogrzewania lub bojlera. Poza tym panele fotowoltaiczne działają przez cały rok – także zimą, choć produkują wówczas mniej prądu niż latem.

  Tymczasem kolektory słoneczne ogrzewają wodę jedynie podczas ciepłych miesięcy – zazwyczaj od maja do października. Zimą są zupełnie nieprzydatne.

  Czy pozwolenie na fotowoltaikę jest potrzebne?

  Nie. Aby zamontować panele fotowoltaiczne na dachu domu, budynku gospodarczego, na należącym do Ciebie gruncie lub na innej nieruchomości, która jest Twoją własnością, nie potrzebujesz żadnego pozwolenia.

  Zezwolenie jest konieczne wówczas, gdy planujesz zamontować moduły na tzw. części wspólnej – np. na dachu kamienicy lub bloku, którym zarządza wspólnota mieszkaniowa.

  Jak wygląda serwis fotowoltaiki?

  Nie musisz zajmować się regularnym serwisowaniem PV co rok lub co kilka lat. Serwis fotowoltaiki powinieneś wezwać tylko wtedy, gdy zauważysz długotrwały, znaczny spadek mocy. Wówczas serwisanci sprawdzą, co jest przyczyną problemu.

  Czy należy odśnieżać panele fotowoltaiczne?

  Nie ma takiej potrzeby. Panele nigdy nie są montowane poziomo. Zawsze zamontowane są one przy zachowaniu właściwego kąta nachylenia. Czasami jest on większy, a czasami mniejszy. Zawsze jednak powinien być wystarczający do tego, aby moduły pochłaniały jak najwięcej promieni słonecznych.

  Zimą na pochylonych panelach nie osiada szybko śnieg, a jeśli nawet już się tam znajdzie, powinien podczas odwilży szybko się roztopić i spłynąć.

  Paneli fotowoltaicznych nie odśnieża się też dlatego, aby ich nie uszkodzić podczas zamiatania, drapania czy stukania.

  Czy panele fotowoltaiczne trzeba myć?

  Bardzo zabrudzone ogniwa działają mało wydajnie i przez to produkują mniej prądu. Dlatego naszym klientom radzimy, aby na wszelki wypadek starali się umyć panele przynajmniej co pięć lat. Jeżeli w pobliżu jest jeden lub więcej dymiących pieców, moduły trzeba oczyszczać częściej. Podobnie jest, gdy niedaleko paneli znajduje się park, las albo… gołębnik. Zarówno pyłki i liście drzew, jak i odchody ptaków mogą bardzo zabrudzić ogniwa.

  Jaka jest odporność paneli PV?

  Panele fotowoltaiczne są odporne temperatury: wysokie (do +85 stopni Celsjusza) i niskie (do -40 stopni Celsjusza). Wytrzymają więc tropikalne lata i srogie zimy, ale też duże i szybkie zmiany temperatur, gdy za dnia jest np. +20, a w nocy bliżej 0.

  Instalacja fotowoltaiczna wykonane jest z elementów wodoodpornych, które wytrzymają ulewne deszcze i śnieżyce. Nawet gruba pokrywa śnieżna nie powinna uszkodzić modułów.

  Panele fotowoltaiczne są także odporne na silne wiatry, nawet takie dochodzące do 130 km/h. O ile jednak same porywy wiatru nie zagrażają modułom, to już gałęzie czy drzewa połamane przez wichurę mogą poważnie uszkodzić ogniwa.

  PV może także uszkodzić silny i duży grad, a także ogień.

  Kto ponosi koszty związane z przyłączeniem instalacji do sieci?

  Wszystkie koszty związane z przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do publicznej sieci energetycznej pokrywa zakład energetyczny. Klient musi tylko złożyć odpowiedni wniosek o przyłączenie do sieci i wymianę licznika na dwukierunkowy, który będzie mierzył ilość prądu oddanego i pobranego z sieci.

  Zakład energetyczny ma maksymalnie 30 dni na montaż licznika. Wykonuje to na własny koszt.

  Czy operator sieci energetycznej ma obowiązek przyłączyć mini elektrownię słoneczną do sieci?

  Tak. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, każda instalacja fotowoltaiczna musi być przyłączona do publicznej sieci energetycznej. Zadaniem właściciela PV jest złożenie wniosku o przyłączenie do sieci, a obowiązkiem operatora – wykonanie tego zadania i podłączenie licznika dwukierunkowego w ciągu maksymalnie 30 dni od otrzymania wniosku.

  Czy fotowoltaika jest odporna na warunki atmosferyczne?

  Panele PV bez problemu przetrzymają nie jedną ulewę, śnieżyce i silne porywy wiatru. Jednak – podobnie jak budynki czy samochody – może je uszkodzić silny grad lub nawałnica.

  Jak długo działa fotowoltaika?

  Dobrej jakości ogniwa PV mają nawet 25 lat gwarancji na spadek mocy. Oznacza to, że po tym czasie będą produkowały najwyżej o 20% mniej energii niż w pierwszym roku działania.

  Z czasem spadek mocy będzie większy, ale panele powinny być sprawne jeszcze przez długie lata – nawet i pół wieku. To oznacza, że jeżeli masz około 40 lat i kupisz teraz instalację fotowoltaiczną, to możesz z niej korzystać aż do swojej śmierci. Chyba nie ma innego elektrycznego  urządzenia, które mogłoby działać równie długo.

  Czy korzystanie z paneli fotowoltaicznych może wpłynąć na okolicę?

  Nie. Moduły w żaden sposób nie wpływają na okolicę, w jakiej zostały zamontowane. Nie powodują hałasu czy drgań, więc nie mają wpływu na życie ludzi lub zwierząt. Ponieważ produkują czystą, zeroemisyjną energię elektryczną, nie zanieczyszczają środowiska.

  Jedyny wpływ na okolice, jaki może mieć instalacja PV na dachu domu, to zachęta dla sąsiadów, aby też taką zamontować i korzystać z darmowej energii.

  Czy fotowoltaika powoduje hałas?

  Instalacja fotowoltaiczna pracuje bezgłośnie. Nie wydaje żadnych dźwięków i tym bardziej nie powoduje hałasu.

  Czy fotowoltaika powoduje emisję CO2 i innych substancji?

  Panele PV produkują prąd z promieni słonecznych. To w 100% czysta energia, podczas wytwarzania której nie powstają żadne substancje. Nie ma więc ryzyka, że CO2 lub inne związki przedostaną się do środowiska naturalnego.

  Dlaczego ogniwa fotowoltaiczne są rozwiązaniem ekologicznym?

  Ponieważ produkują wyłącznie czystą energię z odnawialnego źródła, jakim są promienie słoneczne. Instalacja działa przez cały rok – także zimą i w pochmurne dni, chociaż wytwarza wówczas mniej prądu.

  Jak długo trwa montaż instalacji fotowoltaicznej?

  Czas założenia zależy od wielkości i kąta pochylenia dachu, rodzaju pokrycia dachowego oraz wielkości samej instalacji PV. Montaż paneli, okablowania i inwertera może zająć naszej ekipie od jednego do kilku dni.

  Jakie są elementy instalacji fotowoltaicznej?

  Najważniejsze elementy instalacji fotowoltaicznej to panele, inwerter lub mikroinwertery, okablowanie oraz stelaż do zamocowania modułów.

  Jaki jest koszt założenia instalacji fotowoltaicznej?

  Cenę instalacji zawsze ustalamy indywidualnie, ponieważ koszt uzależniony jest od wielkości zlecenia. Na cenę wpływ ma: moc instalacji, liczba potrzebnych paneli, rodzaj inwertera i pokrycia dachowego oraz miejsce montażu modułów.

  Co w sytuacji, gdy instalacja wytwarza więcej energii niż mogę zużyć?

  Nadwyżki energii na bieżąco i z automatu trafiają do publicznej sieci energetycznej. Możesz z nich skorzystać, gdy tylko PV wyprodukuje mniej prądu niż akurat będziesz potrzebować.

  Za przechowanie energii, wyprodukowanej przez Twoją instalację, operator nie pobierze żadnej opłaty. Ale zatrzyma dla siebie 20% z tego, co oddałeś do sieci (w przypadku instalacji o mocy do 10 kW lub 30%, gdy PV ma większą moc).

  Ilość energii, którą oddałeś i pobrałeś z sieci, mierzy licznik dwukierunkowy. Na jego podstawie rozliczysz się z energetyką raz lub dwa razy do roku.

  Sprzedaż nadwyżki prądu – jakie są zasady?

  Obecnie prosumenci nie mogą sprzedawać prądu, który wyprodukowała ich instalacja fotowoltaiczna. Mają za to prawo przechowywać w sieci nadwyżki, których nie byli w stanie od razu zużyć. Energię mogą pobrać kiedy tylko będzie im potrzebna.

  Za magazynowanie prądu, sieć energetyczna potrąci 20% z przesłanej przez prosumenta energii – gdy instalacja ma do 10 kW mocy – lub 30% w przypadku PV o większej mocy.

  Czy panele fotowoltaiczne działają w nocy i w pochmurne dni?

  Ogniwa pracują od świtu do zmierzchu, czyli wówczas, gdy padają na nie promienie słoneczne. Moduły produkują prąd nawet wtedy, gdy słońce jest zasłonięte przez gęste chmury. Są jednak wówczas mniej wydajne.

  W nocy panele fotowoltaiczne – ze względu na całkowity brak słońca – nie produkują energii elektrycznej.

  Czy prowadząc swoją działalność gospodarczą mogę być prosumentem?

  Pod koniec sierpnia 2019 roku w Polsce zaczęły obowiązywać nowe przepisy, na mocy których także małe i średnie firmy mogą być traktowane jako prosumenci. To oznacza, że przedsiębiorcy mają prawo montować instalacje fotowoltaiczne, a nadwyżki wyprodukowanego przez nie prądu mogą magazynować w publicznej sieci energetycznej. Za przechowanie energii operator potrąci 20% z oddanej nadwyżki – w przypadku instalacji o mocy do 10 kW. Gdy prosument posiada instalację PV o większej mocy, magazynowanie energii w sieci będzie go kosztować utratę 30% nadwyżki.

  Klimatyzacja w domu – czy warto?

  Podstawową zaletą posiadania klimatyzacji w domu jest komfort termiczny. Utrzymanie temperatury na komfortowym poziomie jest niezbędne zarówno w pracy jak i podczas wypoczynku. Pamiętajmy, że klimatyzacja pozwala nie tylko zadbać o samopoczucie, ale też zwiększa bezpieczeństwo zdrowotne podczas upałów. Bardzo wysokie temperatury to duże niebezpieczeństwo dla osób borykających się z problemami kardiologicznymi czy też z układem oddechowym. Osobom z wspomnianymi schorzeniami zaleca się wręcz jej posiadanie. Pamiętajmy, że nowoczesne urządzenia wyposażone są w szereg czujników, które wykrywają nie tylko poziom temperatury, ale też wilgotności powietrza czy stopień zanieczyszczenia. Klimatyzator jest w stanie samodzielnie dopasować parametry do warunków. Zaznaczamy również, że klimatyzator nie tylko dba o obniżenie temperatury, ale też o jej podwyższenie. Urządzenia te idealnie sprawdzają się w sezonie przejściowym, gdy stałe grzanie nie jest jeszcze potrzebne. Jak już wspomniano, klimatyzator wykrywa również stopień zanieczyszczenia powietrza a więc dba o jego, jakość. Klimatyzatory zapewniają stały dostęp świeżego powietrza, pobieranego z zewnątrz. W trakcie upałów, kiedy to rzadko decydujemy się na otwarcie okien sprawdzą się idealnie. Przydają się również w budownictwie, w miejscach gdzie otwarcie okien jest niemożliwe. Pamiętajmy, że jakość powietrza to nie tylko zanieczyszczenia, ale też wilgotność powietrza. Odpowiednia wilgotność jest ważna dla osób chorych – np. borykających się z astmą jak i zdrowych. Część klimatyzatorów posiada również opcję jonizowania powietrza, dzięki czemu jest ono bardziej świeże i pozbawione szkodliwych wirusów i drobnoustrojów. Odpowiednia, jakość powietrza przekłada się bezpośrednio na komfort życia. Zarówno funkcjonowanie w ciągu dnia jak i sen w nocy jest utrudniony, jeśli w pomieszczeniu panuje wysoka temperatura. Dbając o odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu zyskujemy sen lepszej, jakości a tym samym lepiej wypoczywamy.

  Co Zyskasz z Pompą Ciepła?

      Niższe koszty budowy domu – wybierając pompę ciepła nie potrzebujemy budować komina, magazynu opału nie musimy tracić czasu na szukanie paliwa o dobrej jakości a przystępną cenę – przy niektórych źródłach ciepła jest to zasadnicza kwestia wpływająca na trwałość kotła, jego awaryjność i koszt ogrzewania. Pompa ciepła jest jednym z najtańszych w eksploatacji źródeł ciepła i nie wymaga uciążliwej obsługi – sprowadza się ona jedynie do odpowiednich ustawień regulatora i dostosowania pracy instalacji do indywidualnych potrzeb użytkowników. Szybki zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych – realny czas zwrotu inwestycji wynosi 5 do 7 lat, w stosunku do kotłowni na olej opałowy, gaz płynny czy ogrzewania elektrycznego (grzejniki elektryczne) długa żywotność pompy ciepła – przy odpowiedniej instalacji nawet do 50 lat

      Pompa ciepła jest przyjazna dla środowiska naturalnego – łatwo można uzyskać niskooprocentowany kredyt lub dofinansowanie na inwestycję proekologiczną, mimo, że pompa ciepła zasilana jest przez energią elektryczną, która w Polsce wytwarzana jest głównie ze spalania węgla. Jednak, aby uzyskać 1 kW ciepła z pompy ciepła trzeba spalić znacznie mniej węgla niż dla 1 kW z kotła/pieca elektrycznego lub, mniej niż w kotle węglowym.

      Udział energii elektrycznej pochodzącej z biopaliw, energii słonecznej i wiatru systematycznie wzrasta – w przyszłości pompy ciepła będą zasilane wyłącznie energią elektryczną z odnawialnych źródeł energii tzw. „zielonym prądem”.

      Czy wiesz, że już dzisiaj możesz mieć instalację fotowoltaiczną i zasilać pompę ciepła wyłączne prądem słonecznym ? – niemal darmowe ogrzewanie !.

    pompa ciepła może być jedynym źródłem ciepła do ogrzewania budynku (wyjątkiem jest pompa ciepła powietrze/woda), może również współpracować z dodatkowymi urządzeniami– łatwo można podłączyć do instalacji np. kolektory słoneczne czy kominek z płaszczem wodnym. Pompa ciepła może również współpracować z kotłem gazowym, olejowym lub na paliwo stałe pompa ciepła oprócz ogrzewania może również chłodzić pomieszczenia w lecie podnosząc komfort w budynku polityka państwa będzie coraz „bardziej przyjaźniejsza” dla powszechnego stosowania pomp ciepła – wzorem krajów europejskich i u nas należy się spodziewać bezzwrotnych dotacji wspomagających inwestycje i specjalne taryfy energii elektrycznej (niższe od obecnych) dla zasilania pomp ciepła.